0227 | ตั้งค่า CAT SIP Connect บน Elastix

Tuesday, August 15th, 2017 Posted in Misc | No Comments »

  • เข้าเมนู PBX Configuration > Trunks > Add Trunk > SIP Trunk
  • Outbound CallerID กรอกเบอร์ที่ได้มา

    • Peer details ใส่
type=peer
nat=no
dtmfmode=rfc2833
host=catnextgen.com
realm=catnextgen.com
username=+662*******
secret=%%%%%%%
fromuser=+662*******
qualify=no
canreinvite=no
transport=udp
port=5165
call-limit=5
fromdomain=catnextgen.com
  • Incoming settings ใส่
type=peer
nat=no
dtmfmode=rfc2833
username=+662*******
secret=%%%%%%%
insecure=port,invite
port=5165
host=202.129.61.118
qualify=yes
canreinvite=yes
transport=udp
  • Register string ใส่
+662*******@catnextgen.com:%%%%%%%:662*******@catnextgen.com@202.129.61.118:5165/+662*******

Tags: , , ,