0096 | เบื้องหลังความแรงของ upic.me

Friday, February 19th, 2010 Posted in IP Network, Web Server | 6 Comments »

อธิบายสั้นๆ ง่ายๆ ด้วยสองรูปนี้

ว่าแต่… แรงจริงเรอะ (ฮาาาาา)

Tags: , , ,

0088 | LUSCA CDN installation

Thursday, January 14th, 2010 Posted in Misc | No Comments »

จดไว้กันลืมครับ ไม่ต้องใส่ใจมากมาย

http://code.google.com/p/lusca-cache/downloads/list

./configure --prefix=/usr/local/lusca --with-maxfd=32768 --with-aio --with-pthreads --disable-ident-lookups --enable-snmp --enable-storeio="aufs" --enable-removal-policies="heap lru" --disable-wccp && make && make install
ln -s /usr/local/lusca/etc /etc/lusca
ln -s /usr/local/lusca/var/logs /var/log/lusca
mkdir /usr/local/lusca/var/cache
chown nobody /usr/local/lusca/var/cache /usr/local/lusca/var/logs
ln -s /usr/local/lusca/sbin/squid /usr/sbin/squid
ln -s /usr/local/lusca/bin/squidclient /usr/bin/squidclient

cron

4 * * * * /usr/sbin/squid -k rotate

config

acl all src all
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny CONNECT
acl upic_host dst 124.109.2.175 124.109.2.176
acl upic_port port 80
http_access allow upic_host upic_port
http_access deny all
icp_access deny all
http_port 80 accel vhost
cache_peer 124.109.2.176 parent 80 0 weight=5 no-query round-robin
cache_peer 124.109.2.175 parent 80 0 weight=5 no-query round-robin
cache_mem 32 MB
maximum_object_size_in_memory 16 KB
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_replacement_policy heap LFUDA
cache_dir aufs /usr/local/lusca/var/cache 8192 16 256
logformat combined %>a %ui %un [%tl] "%rm %ru HTTP/%rv" %Hs %<st "%{Referer}>h" "%{User-Agent}>h" %Ss:%Sh
access_log /usr/local/lusca/var/logs/access.log combined
cache_store_log none
logfile_rotate 24
refresh_pattern ^ftp:      1440  20%   10080
refresh_pattern ^gopher:    1440  0%   1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0   0%   0
refresh_pattern .        0    20%   4320
acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY.[0-9]
upgrade_http0.9 deny shoutcast
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
cache_effective_user nobody
server_persistent_connections off
acl nullreferer referer_regex ^$
cache deny nullreferer
visible_hostname cdn.upic.me
snmp_port 3401
acl snmppublic snmp_community public
snmp_access allow snmppublic localhost
snmp_access deny all
never_direct allow all
coredump_dir /usr/local/lusca/var/cache
pid_filename /var/run/lusca.pid

/etc/init.d/lusca

#!/bin/bash
# squid     This shell script takes care of starting and stopping
#        Squid Internet Object Cache
#
# chkconfig: - 90 25
# description: Squid - Internet Object Cache. Internet object caching is \
#    a way to store requested Internet objects (i.e., data available \
#    via the HTTP, FTP, and gopher protocols) on a system closer to the \
#    requesting site than to the source. Web browsers can then use the \
#    local Squid cache as a proxy HTTP server, reducing access time as \
#    well as bandwidth consumption.
# pidfile: /var/run/squid.pid
# config: /etc/squid/squid.conf
 
PATH=/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin
export PATH
 
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
 
# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network
 
# don't raise an error if the config file is incomplete
# set defaults instead:
SQUID_OPTS=${SQUID_OPTS:-"-D"}
SQUID_PIDFILE_TIMEOUT=${SQUID_PIDFILE_TIMEOUT:-20}
SQUID_SHUTDOWN_TIMEOUT=${SQUID_SHUTDOWN_TIMEOUT:-100}
 
# determine the name of the squid binary
[ -f /usr/sbin/squid ] && SQUID=squid
 
prog="$SQUID"
 
# determine which one is the cache_swap directory
CACHE_SWAP=`sed -e 's/#.*//g' /etc/lusca/squid.conf | \
    grep cache_dir | awk '{ print $3 }'`
[ -z "$CACHE_SWAP" ] && CACHE_SWAP=/usr/local/lusca/var/cache/
 
RETVAL=0
 
start() {
    ulimit -HSn 32768
    #check if the squid conf file is present
    if [ ! -f /etc/lusca/squid.conf ]; then
      echo "Configuration file /etc/lusca/squid.conf missing" 1>&2
      exit 6
    fi
 
    # don't raise an error if the config file is incomplete.
    # set defaults instead:
    SQUID_OPTS=${SQUID_OPTS:-"-D"}
    SQUID_PIDFILE_TIMEOUT=${SQUID_PIDFILE_TIMEOUT:-20}
    SQUID_SHUTDOWN_TIMEOUT=${SQUID_SHUTDOWN_TIMEOUT:-100}
 
    if [ -z "$SQUID" ]; then
        echo "Insufficient privilege" 1>&2
        exit 4
    fi
 
    for adir in $CACHE_SWAP; do
    if [ ! -d $adir/00 ]; then
       echo -n "init_cache_dir $adir... "
       $SQUID -z -F -D >> /var/log/lusca/squid.out 2>&1
    fi
  done
  echo -n $"Starting $prog: "
  $SQUID $SQUID_OPTS >> /var/log/lusca/squid.out 2>&1
  RETVAL=$?
  if [ $RETVAL -eq 0 ]; then
    timeout=0;
    while : ; do
     [ ! -f /var/run/lusca.pid ] || break
     if [ $timeout -ge $SQUID_PIDFILE_TIMEOUT ]; then
       RETVAL=1
       break
     fi
     sleep 1 && echo -n "."
     timeout=$((timeout+1))
    done
  fi
  [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/$SQUID
  [ $RETVAL -eq 0 ] && echo_success
  [ $RETVAL -ne 0 ] && echo_failure
  echo
  return $RETVAL
}
 
stop() {
 
  # don't raise an error if the config file is incomplete.
  # set defaults instead:
  SQUID_SHUTDOWN_TIMEOUT=${SQUID_SHUTDOWN_TIMEOUT:-100}
 
  echo -n $"Stopping $prog: "
  $SQUID -k check >> /var/log/lusca/squid.out 2>&1
  RETVAL=$?
  if [ $RETVAL -eq 0 ] ; then
    $SQUID -k shutdown &
    rm -f /var/lock/subsys/$SQUID
    timeout=0
    while : ; do
        [ -f /var/run/lusca.pid ] || break
        if [ $timeout -ge $SQUID_SHUTDOWN_TIMEOUT ]; then
          echo
          return 1
        fi
        sleep 2 && echo -n "."
        timeout=$((timeout+2))
    done
    echo_success
    echo
  else
    echo_failure
    echo
  fi
  return $RETVAL
}
 
reload() {
#  . /etc/sysconfig/squid
  # don't raise an error if the config file is incomplete.
  # set defaults instead:
  SQUID_OPTS=${SQUID_OPTS:-"-D"}
 
  $SQUID $SQUID_OPTS -k reconfigure
}
 
restart() {
  stop
  start
}
 
condrestart() {
  [ -e /var/lock/subsys/squid ] && restart || :
}
 
rhstatus() {
  status $SQUID && $SQUID -k check
}
 
probe() {
  return 0
}
 
case "$1" in
start)
  start
  ;;
 
stop)
  stop
  ;;
 
reload)
  reload
  ;;
 
restart)
  restart
  ;;
 
condrestart)
  condrestart
  ;;
 
status)
  rhstatus
  ;;
 
probe)
  exit 0
  ;;
 
*)
  echo $"Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
  exit 2
esac
 
exit $?

Tags: , ,