0084 | ลบ Recycle bin ออกจาก Desktop Windows 7

Friday, November 6th, 2009 Posted in Misc | 6 Comments »

พยายามหาอยู่หลายปีดีดักกว่าจะเจอ
ต้นฉบับมาจากต่างประเทศครับ ใช้แก้ registry กันดื้อๆ เลย

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStaMenu]
"{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"**del.NoSaveSettings"=" "

เซฟไอ้บ้านี่ลงไฟล์ อะไรก็ได้ .reg นะครับแล้วรันได้เลย
เสร็จแล้ว refresh จอทีนึง ถังขยะก็จะหายไปจากหน้าจออย่างอัศจรรย์ !

Tags: , ,