0123 | ติดตั้ง OpenVZ บน CentOS 6.0 64bit

Tuesday, July 12th, 2011 Posted in Linux | No Comments »

คู่มือก๊อปวางอีกแล้วครับท่าน ปรับปรุงจาก CentOS 5.0 นิดหน่อย เนื่องจากชื่อ package มันไม่ตรงกัน
วิธีลงไม่รวมถึงการ optimize ระบบ และการตั้งค่า vps นะครับ

wget -O /etc/yum.repos.d/openvz.repo http://icez.net/files/openvz-el6.repo
rpm --import http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ
yum -y install vzkernel.x86_64 vzkernel-devel.x86_64 vzkernel-headers.x86_64 perl.x86_64
perl -pi -e "s/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/g" /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0" >> /etc/sysctl.conf
chkconfig vz on
init 6

ที่เหลือก็… download template มาลง เอาไว้ใน folder /vz/template/cache
http://wiki.openvz.org/Download/template/precreated
http://download.openvz.org/template/precreated/

Tags: , , ,

0110 | ติดตั้ง openvz บน centos 5 64bit

Sunday, August 29th, 2010 Posted in Misc | 3 Comments »

คู่มือก๊อปวางอีกแล้วครับท่าน
วิธีลงไม่รวมถึงการ optimize ระบบ และการตั้งค่า vps นะครับ

wget -O /etc/yum.repos.d/openvz.repo http://download.openvz.org/openvz.repo
rpm --import http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ
yum -y install ovzkernel.x86_64
perl -pi -e s/default=1/default=0/g /etc/grub.conf
perl -pi -e "s/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/g" /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0" >> /etc/sysctl.conf
yum install vzctl.x86_64 vzquota.x86_64
chkconfig vz on
init 6

ที่เหลือก็… download template มาลง เอาไว้ใน folder /vz/template/cache
http://wiki.openvz.org/Download/template/precreated
http://download.openvz.org/template/precreated/

Tags: , , ,