0110 | ติดตั้ง openvz บน centos 5 64bit

คู่มือก๊อปวางอีกแล้วครับท่าน
วิธีลงไม่รวมถึงการ optimize ระบบ และการตั้งค่า vps นะครับ

wget -O /etc/yum.repos.d/openvz.repo http://download.openvz.org/openvz.repo
rpm --import http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ
yum -y install ovzkernel.x86_64
perl -pi -e s/default=1/default=0/g /etc/grub.conf
perl -pi -e "s/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/g" /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0" >> /etc/sysctl.conf
yum install vzctl.x86_64 vzquota.x86_64
chkconfig vz on
init 6

ที่เหลือก็… download template มาลง เอาไว้ใน folder /vz/template/cache
http://wiki.openvz.org/Download/template/precreated
http://download.openvz.org/template/precreated/

Tags: , , ,