0239 | แก้ default wsl permission ของ /mnt/c/

ใน wsl เปิดไฟล์ /etc/wsl.conf

[automount]
options = "metadata,umask=22,fmask=11,uid=1000,gid=1000"

แล้วไป restart service LxssManager หรือสั่ง wsl -t <distro>